Skip to main content

USD/DKK

USD (dolar USA)
Jednostka walutowa USA, Salwadoru i Wysp Marshalla. Główna waluta rezerwowa świata.
Emitowana przez: Rezerwę Federalną (Fed)
Dynamika ceny zależy od stóp procentowych Fedu, inflacji oraz tempa wzrostu gospodarki USA.

DKK (korona duńska)
Jednostka walutowa i narodowa waluta Danii, która jest także używana w Grenlandii i na Wyspach Owczych.
Emitowana przez: Narodowy Bank Danii
Dynamika ceny zależy od stóp procentowych Narodowego Banku Danii, inflacji oraz tempa wzrostu duńskiej gospodarki.