Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 79.1% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

79.1% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

stock index
stock index

Czym jest indeks giełdowy

Indeks giełdowy służy do opisywania wyników rynku giełdowego lub jego określonej części oraz do porównywania zwrotu z inwestycji. Ogólnie rzecz biorąc, indeks używa średniej ważonej z cen akcji spółek. Przykładami indeksów są NASDAQ, S&P 500 i Dow Jones Industrial Average. W tym artykule opiszemy indeksy oraz jak dzięki nim zarabiać.

Czym jest indeks

Śledzenie każdej ze spółek, które są przedmiotem obrotu, byłoby zbyt trudne, bierzemy więc mniejszą próbę rynku, która jest reprezentatywna dla całości — podobnie jak ankieterzy używają ankiet do pomiaru nastrojów społeczeństwa. Ta mniejsza próba nazywana jest indeksem, który jest statystyczną miarą zmian w portfelu akcji spółek reprezentujących część całego rynku.

Inwestorzy i inni uczestnicy rynku wykorzystują indeksy do śledzenia wyników rynku giełdowego. Zmiana poziomu indeksu odzwierciedla dokładnie proporcjonalną zmianę cen akcji wchodzących w skład indeksu: jeżeli na przykład poziom indeksu wzrasta o 1%, znaczy to, że notowania akcji wchodzących w skład tego indeksu również wzrosły średnio o 1%.

Sprawdźmy, jak wygląda to w praktyce na następującym przykładzie:

Załóżmy, że stworzyliśmy indeks śledzący cenę galonu mleka.

Konsumpcja mleka kosztuje 2,00 $ za galon.

Początkowa wartość indeksu to 1.

  • Gdy mleko kosztuje 2,50 $, nasz indeks jest na poziomie 1,25, co odzwierciedla 25-procentową zwyżkę ceny mleka.
  • Gdy mleko kosztuje 2,25 $, poziom indeksu to 1,15. Zmiana o 0,10 odzwierciedla 10-procentowy spadek ceny mleka.

Dla dystrybutora mleka indeks mleka byłby bardzo użyteczny. Mógłby go użyć, zamiast codziennie chodzić do sklep, aby zapisać ceny mleka każdego konkurenta i obliczyć średnią.

Indeksy giełdowe są wykorzystywane przez inwestorów, ekonomistów i naukowców, ale każdy z nich używa informacji w inny sposób.

Historia stworzenia indeksów

W 1896 roku Charles Dow, który wraz z Edwardem Jonesem założył Dow Jones & Company, stworzył drugi najstarszy indeks giełdowy na świecie — Dow Jones Industrial Average (DJIA; najstarszy to Dow Jones Transportation Index, również stworzony przez Dowa). W tamtym czasie DJIA zawierał 12 spółek, w tym General Electric, jedyny pierwotny składnik pozostający nadal w indeksie. Dzisiaj Dow jest benchmarkiem, który śledzi 30 największych i najbardziej wpływowych spółek w Stanach Zjednoczonych i jest jednym z najbardziej znanych indeksów na świecie.

Pierwotną funkcją indeksów było pełnienie roli barometru giełdowego, oferującego obserwatorom konkretną miarę apetytu inwestorów lub potencjalnych perspektyw debiutu giełdowego. Do pewnego stopnia nadal pełnią tę rolę.

W latach 20. ubiegłego wieku indeksy ewoluowały jednak od barometrów do benchmarków służących do pomiaru wyników rynkowych. W latach 60., w wyniku opracowywania indeksów przy użyciu modelu wyceny aktywów kapitałowych (capital asset pricing model — CAPM) z myślą o strukturze wag kapitalizacji zaczęto stosować indeksy do opisu rynku referencyjnego, z którymi można było porównywać wyniki aktywnych zarządzających inwestycjami.

Jak obliczane są indeksy

Przed erą cyfrową obliczanie kursu indeksu giełdowego musiało być jak najprostsze. Początkowo indeks DJIA był obliczany na podstawie prostej średniej: dodawano ceny akcji 12 spółek i dzielono otrzymaną wartość przez 12. Obliczenie to nie było niczym innym niż średnią, ale spełniało swój cel.

Obecnie DJIA stosuje inną metodykę, zwaną ważeniem opartym na cenie, w której składniki ważone są zgodnie z ich cenami. W celu obliczenia poziomu indeksu bieżące kursy akcji 30 spółek są dodawane, a następnie dzielone przez tzw. „Divisor Dow” — liczbę, która jest wykorzystywana do utrzymania ciągłości historycznej indeksu. Liczba ta jest stale korygowana w celu uwzględnienia zmian na rynku, takich jak podziały akcji, spin-offy i wszelkie zmiany składników Dow. Na przykład w 2008 wartość Divisor Dow wynosiła 0,125553. Obecnie wynosi ona 0,14602128057775.

Większość indeksów waży spółki według kapitalizacji rynkowej, a nie ceny. Jeżeli limit rynkowy spółki wynosi 1 000 000 USD, a wartość wszystkich akcji spółek w indeksie 100 000 000 USD, spółka byłaby warta 1% wartości indeksu. Indeksy są obliczane w sposób ciągły w celu zapewnienia dokładnego odzwierciedlenia wartości rynku podczas całej sesji giełdowej.

Najpopularniejsze indeksy

Dow Jones Industrial Average

The Dow Jones

Dow Jones Industrial Average (DJIA) to jeden z najstarszych, najbardziej znanych oraz najczęściej używanych indeksów na świecie. Obejmuje akcje 30 największych i najbardziej wpływowych spółek w USA. DJIA jest indeksem ważonym ceną. Pierwotnie obliczano go poprzez dodanie cen akcji każdej spółki wchodzącej w skład indeksu i podzielenie otrzymanej kwoty przez liczbę spółek, dlatego nazywa się to średnią. Niestety, obecnie obliczenie wartości indeksu jest bardziej skomplikowane. Na przestrzeni lat podziały akcji, spin-offy i inne zdarzenia spowodowały zmiany w dzielniku, co czyni go bardzo małą liczbą (mniejszą niż 0,2).

DJIA reprezentuje około jednej czwartej wartości całej amerykańskiej giełdy. Jednak procentowej zmiany Dow nie należy interpretować jako definitywnej wskazówki, że cały rynek spadł o ten sam procent. Wynika to z faktu, że Dow jest ważony ceną. Podstawowym problemem jest to, że zmiana o 1 USD w cenie akcji za 120 USD w indeksie będzie miała większy wpływ na DJIA niż zmiana o 1 USD w cenie akcji za 20 USD, chociaż akcje o wyższej cenie mogły zmienić się tylko o 0,8%, a pozostałe o 5%.

Zmiana w Dow oznacza zmianę oczekiwań inwestorów co do zysków i ryzyka dużych firm uwzględnionych w indeksie. Ogólny stosunek do akcji spółek o dużej kapitalizacji często różni się od stosunku do akcji spółek o małej kapitalizacji, akcji spółek międzynarodowych lub akcji spółek technologicznych, nie należy więc wykorzystywać wskaźnika Dow do szacowania nastrojów w innych obszarach rynku. Z drugiej strony, Dow obejmuje jedne z najbardziej znanych spółek z USA, toteż w Stanach Zjednoczonych duże wahania tego indeksu zasadniczo odpowiadają zmianom na całym rynku, choć niekoniecznie w tej samej skali.

S&P 500

Indeks Standard & Poor's 500 (powszechnie znany jako S&P 500) jest większy i bardziej zróżnicowany niż DJIA. Składa się z 500 najpopularniejszych spółek w obrocie w Stanach Zjednoczonych, co stanowi około 80% całkowitej wartości amerykańskich rynków akcji. Ogólnie rzecz biorąc, indeks S&P 500 stanowi dobry wskaźnik zmian na rynku amerykańskim.

Ponieważ indeks S & P 500 jest ważony przez rynek (metoda zwana również kapitalizacją ważoną), każda spółka w indeksie jest reprezentowana proporcjonalnie do jej całkowitej kapitalizacji rynkowej. Innymi słowy, jeśli łączna wartość rynkowa 500 spółek w S&P 500 spadnie o 10%, wartość indeksu również zostanie obniżona o 10%.

Z drugiej strony, dziesięcioprocentowy wzrost cen wszystkich akcji w DJIA niekoniecznie spowodowałby zmianę indeksu o 10%. Wiele osób uważa, że waga rynkowa zastosowana w S&P 500 jest lepszą miarą ruchu na rynku, ponieważ dwa portfele można łatwiej porównać, gdy zmiany są mierzone w procentach, a nie w dolarach.

Indeks S&P 500 obejmuje spółki z różnych sektorów, w tym z sektora energetycznego, przemysłowego, informatycznego, opieki zdrowotnej, finansów i dóbr konsumpcyjnych.

Nasdaq Composite

Nasdaq

Większość inwestorów wie, że Nasdaq jest giełdą, na której notowane są akcje spółek technologicznych. Nasdaq Composite Index jest indeksem ważonym kapitalizacją giełdową wszystkich akcji notowanych na giełdzie Nasdaq. Indeks obejmuje niektóre spółki, które nie mają siedziby w USA.

Chociaż indeks ten znany jest z dużego udziału spółek technologicznych, Nasdaq Composite obejmuje również udziały spółek z m.in. branży finansowej, przemysłowej, ubezpieczeniowej i transportowej. Nasdaq Composite obejmuje duże i małe firmy, ale w przeciwieństwie do Dow i S&P 500, obejmuje również wiele firm o małych kapitalizacjach rynkowych. W konsekwencji jego ruch ogólnie wskazuje na wyniki branży technologicznej, a także na postawę inwestorów wobec bardziej spekulacyjnych działań.

DAX 30

DAX jest indeksem giełdowym reprezentującym 30 największych niemieckich spółek o największej płynności, notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Ceny wykorzystywane do wyliczenia indeksu DAX pochodzą z systemu handlu elektronicznego Xetra. Jest to indeks ważony kapitalizacją, więc w zasadzie mierzy wyniki 30 największych spółek notowanych na giełdzie w Niemczech. Jest to zatem silny wskaźnik siły niemieckiej gospodarki i nastrojów inwestorów wobec niemieckich akcji.

DAX został stworzony w 1988, a jego wartość bazowa wynosiła 1,000. Spółki wchodzące w skład DAX reprezentują około 75% łącznego kapitału rynkowego, który jest notowany na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie.

Jest to główny europejski indeks giełdowy na rynku światowym.

FTSE 100

Nazwa FTSE 100 pochodzi z czasów, gdy indeks był własnością Financial Times (FT) i londyńskiej giełdy papierów wartościowych (LSE), a więc FT i SE składają się na skrót FTSE. Odnosi się on również do składu 100 spółek.

FTSE 100 (potocznie zwany Footsie) to indeks złożony ze 100 największych spółek (według kapitalizacji rynkowej) notowanych na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych (London Stock Exchange — LSE). Są one często określane mianem spółek „pierwszej linii”, a indeks jest uważany za dobry wskaźnik wyników głównych spółek notowanych w Wielkiej Brytanii.

Duże spółki stanowią większą część indeksu, ponieważ jest on ważony kapitalizacją rynkową. FTSE 100 jest zarządzany przez FTSE Group. Jest on obliczany w czasie rzeczywistym, a gdy rynek jest otwarty, jest aktualizowany i publikowany co 15 sekund.

FTSE 100 jest często postrzegany jako wskaźnik kondycji spółek z Wielkiej Brytanii oraz całej brytyjskiej gospodarki. Znaczna część spółek objętych tym indeksem ma jednak siedziby w innych krajach.

Handel kontraktami CFD na Indeksy

CDFs Buy and Sell

CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe są jednym z najszybciej rozwijających się produktów finansowych na obecnym rynku. Oferują one inwestorom możliwość negocjowania wszystkich indeksów giełdowych na świecie z jednej platformy, jednocześnie zapewniając dostęp do niewiarygodnego poziomu mnożnika (dźwigni finansowej).

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, czym są kontrakty CFD, możesz kliknąć ten link.

Za pomocą kontraktów CFD na indeksy możesz zarabiać na wahaniach indeksów w taki sam sposób, jak na wartości akcji lub kursach walut.

Zajmując pozycję CFD, inwestor zasadniczo wchodzi w kontrakt, który jest oparty na zmianie poziomu indeksu w czasie. Innymi słowy, kontrakt CFD jest umową między kupującym (Tobą) i brokerem o wymianie różnicy między bieżącą wartością indeksu a jego wartością w przyszłości. Jeżeli posiadasz długą pozycję, a różnica jest dodatnia, to broker za nią płaci. Jeśli różnica jest ujemna, Ty płacisz brokerowi.

Cena kontraktu CFD na indeks jest bezpośrednio związana z ceną powiązanego z nią kontraktu futures. Ruch ceny kontraktu CFD podąża za ruchem powiązanego kontraktu terminowego.

Obrót kontraktami CFD na indeksy to sposób spekulacji na ogólnych wynikach giełdy, a nie tylko wybranych spółek. Kontrakty CFD na indeksy są często uważane za mniej ryzykowne niż akcje indywidualnych spółek, ponieważ ryzyko rozkłada się na cały rynek, a nie jedną spółkę.

Mamy nadzieję, że ten artykuł jest dla Ciebie pomocny. Chcielibyśmy zaprosić Cię do wypróbowania kontraktów CFD na Indeksy poprzez otwarcie darmowego rachunku demo w Libertex. Możesz na nim ćwiczyć handel kontraktami CFD bez żadnego ryzyka. Dodatkowo zachęcamy do podjęcia darmowego kursu online.

Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD z użyciem mnożnika (dźwigni finansowej) może być ryzykowny i może doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału.

 

 

Dlaczego warto handlować z Libertex?

  • Uzyskaj dostęp do bezpłatnego konta demo bez żadnych opłat. 
  • Korzystaj z pomocy technicznej operatora przez 5 dni w tygodniu, od 9:00 do 21:00 (czas środkowoeuropejski).
  • Korzystaj z mnożnika aż do 1:30 (dla klientów detalicznych).
  • Używaj platformy dla każdego urządzenia: Libertex i MetaTrader.

 

Wstecz